Wartości preferowane w naszym przedszkolu:

 • szacunek - grzeczność i troska o dobro drugiej osoby
 • mądrość - wiedza, przewidywanie konsekwencji, celowe czynienie dobra
 • prawda - prawdomówność, przeciwstawianie się złu
 • odpowiedzialność - odpowiadanie za swoje czyny, za dobro innych
 • uczciwość - rzetelność, prawdomówność, poszanowanie cudzej wartości
 • odwaga – podejmowanie decyzji, przeciwstawianie się złu
 • samodyscyplina – wytrwałość, umiar
 • pokojowe nastawienie – kontrolowanie swej złości, brak przemocy, łagodność, cierpliwość
 • życzliwość – chęć niesienia pomocy
 • sprawiedliwość – przestrzeganie zasad, poszanowanie prawdy
 • optymizm – humor – śmiech z kimś, nie z kogoś
 • piękno – dostrzeganie, tworzenie, ochrona
 • patriotyzm - tradycja, tożsamość, szacunek

W naszym przedszkolu wypracowaliśmy wspólnie z dziećmi i rodzicami wewnętrzny, przedszkolny system wartości :

Wartości osobowe :

 • kształtowanie świadomej przynależności przedszkolnej
 • budowanie relacji dziecko – nauczyciel – rodzic
 • kształtowanie pożądanych postaw etycznych, światopoglądowych, moralnych i religijnych z zachowaniem podmiotowości, odmienności i indywidualności
 • kształtowanie umiejętności współżycia w zespole- budowanie więzi społecznych, takich jak : koleżeńskość, otwartość, zaufanie, gotowość niesienia pomocy
 • rozwijanie pozytywnych uczuć i miłości dla rodziców i najbliższych
 • kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody i postaw proekologicznych

Wartości społeczne :

 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej z uwrażliwieniem na dziedzictwo kulturowe regionu, w którym dziecko żyje
 • Stwarzanie sytuacji i warunków do wzrastania w atmosferze przynależności do narodu polskiego, jego korzeni i tradycji
 • Przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie i wchodzenie w tradycje międzyludzkie
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w odniesieniu do najbliższego regionu, miasta, państwa
 • Przygotowanie dziecka do życia w społeczności Unii Europejskiej
 • Poszanowanie odmienności: tolerancja, lojalność, sprawiedliwość.